پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور JOHNFORD MATRA  1000   با کنترل FANUC OM

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور JOHNFORD MATRA 1000 با کنترل FANUC OM

10,000,000 ریال

FANUC OM

2000

بله