پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور Feeler fv 1100a با کنترل HEIDENHAIN 410

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور Feeler fv 1100a با کنترل HEIDENHAIN 410

10,000,000 ریال

Heidenhain 410

3AXISE

بله