پارامتر های  فرز سی ان سی چهار محور DECKEL MAHO DMC 100 V 4axsie با کنترل Heidenhain TNC 426

پارامتر های فرز سی ان سی چهار محور DECKEL MAHO DMC 100 V 4axsie با کنترل Heidenhain TNC 426

10,000,000 ریال

Heidenhain TNC 426

4axise

بله