پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Supermax YCM mv106a  با کنترل HEIDENHAIN I TNC 530

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Supermax YCM mv106a با کنترل HEIDENHAIN I TNC 530

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN I TNC 530

2007

بله