پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Kitamura My Center 4  با کنترل FANUC 15M

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Kitamura My Center 4 با کنترل FANUC 15M

10,000,000 ریال

FANUC 15M

1990

بله