پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Cincinnati Sabre 1250  با کنترل FANUC OM

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Cincinnati Sabre 1250 با کنترل FANUC OM

10,000,000 ریال

FANUC OM

1994

بله