پارامتر های  تراش سی ان سی دو محور DAEWOO LYNX 200L با کنترل SIEMENS 802

پارامتر های تراش سی ان سی دو محور DAEWOO LYNX 200L با کنترل SIEMENS 802

10,000,000 ریال

SIEMENS 802

2001

بله