پارامتر های فرز سی ان سی سه محور victor vcenter 80   با کنترل FANUC OM

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور victor vcenter 80 با کنترل FANUC OM

10,000,000 ریال

FANUC OM

3AXISE

بله