پارامتر های فرز سی ان سی سه محور HEAD CUV 10با کنترل Fanuc omd

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور HEAD CUV 10با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

 FANUC OMD

2000

بله