پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SIGMA MISSION 3     با کنترل HEIDENHAIN 426 pb

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SIGMA MISSION 3 با کنترل HEIDENHAIN 426 pb

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 426 pb

3axise

1998

بله