پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SAELO COTUR 1000      با کنترل HEIDENHAIN 410

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SAELO COTUR 1000 با کنترل HEIDENHAIN 410

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 410

1997

بله