پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LAGUN MC 1000    با کنترل HEIDENHAIN 410

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LAGUN MC 1000 با کنترل HEIDENHAIN 410

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 410

1997

بله