پارامتر های دستگاه سی ان سی دو محور JOHNFORD MATRA TM 75   با کنترل Fanuc ot

پارامتر های دستگاه سی ان سی دو محور JOHNFORD MATRA TM 75 با کنترل Fanuc ot

10,000,000 ریال

Fanuc ot

1998

بله