پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Hartford vmc 2060 S A با کنترل Fanuc 18m

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Hartford vmc 2060 S A با کنترل Fanuc 18m

10,000,000 ریال

Fanuc 18m

2003

بله