پارامتر های دستگاه سی ان سی چهار محور yang mv 1200   با کنترل Fanuc omd

پارامتر های دستگاه سی ان سی چهار محور yang mv 1200 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

Fanuc omd

1999

بله