پارامتر های تراش سی ان سی دو محور victor vturn 26 با کنترل Fanuc ot

پارامتر های تراش سی ان سی دو محور victor vturn 26 با کنترل Fanuc ot

10,000,000 ریال

Fanuc ot

1998

بله